Đóng QC
Đụ bà chủ
Cô Ba (Update phần 6) - Trần Sinh Thái
Mẹ tôi là kiều nữ (Update phần 5)
Chị chủ trọ (Update phần 7)
Chị chủ trọ (Update phần 7)
Cô Ba (Update phần 6) - Trần Sinh Thái